• عباس حسین‌ نژاد   Abbasagha@

    1401/11/09 ساعت 17:25

    شعار عالی موقوفات دکتر افشار
    :
    بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار؛ تعمیم زبان فارسی و تحکیم وحدت ملی