• از ابتدا هم روشن بود که آقای رائفی‌پور نه تنها کارشناس دینی نیست بلکه در سایر امور نیز نمی‌توان به سخنان او اعتماد کرد. حال، کار به جایی رسیده که جسورانه سخنانی را مطرح می‌کند که نام آن چیزی جز توهین به اهل بیت (ع) نیست. پاسخ ایشان هم وقتی فیلم توهین او وجود دارد مقبول نیست.