• مصطفی امینی خواه   Aminikhaah@

    1401/11/06 ساعت 15:52

    #لیلة_الرغائب یعنی شب اشتیاق و رغبت.
    در این شب از #خدا رغبت به آخرت، رغبت به خوبی‌ها و کمالات را بخواهیم.

    اگر شوق و رغبت به آخرت داشته باشیم، یعنی در مقابل زهد به #دنیا داریم.