• علیرضا شیرازی   alirezashirazi@

    1401/11/05 ساعت 02:52

    این بنده خدا حالش خوب نیست. خودش توییت زده که اینها دو تاج با کلی الماس رویش را از کشور خارج کردند!
    بعد همکارهای خودش در دولت میگویند اینها سر جایش در ایران است! بعد شاکی میشه که تلاش کردند تاراج اموال را به دو تاج که نتوانستند سرقت کنند کاهش دهند که بهانه‌شان گرفته شد!
    :))