• مهدی فضائلی   m_fazaeli@

    1401/11/05 ساعت 06:52

    کم نبوده‌اند بانوان بزرگ و عالی قدری که در کنار مردان بزرگ نقش آفرینی کرده‌اند اما خطاست که دولتمردان برای تکریم آنها از الگوی نابجای بیگانگان کپی برداری کنند.
    #بانوی_اول