• #TanksIRGC
    بابت اینکه حافظ مرزهای ایرانی
    چه در داخل و چه در خارج
    اینجا نقطه انتهایی کریدور شمال-جنوب
    ارس
    مهرماه ۱۴۰۱