• مهرداد اینانلو   mehrdadinanlou@

    1401/11/05 ساعت 01:12

    گاهی ما سرگردانیم در انتخاب میان شیرینی توهم و یا صبوری مواجهه با واقعیت.