• تا قبل از زبان باز کردن این بنده‌خدا، تصورم از او چهره‌ای نخبه و نواندیش بود که از قضا، جذب جریان انقلابی شده؛ حالا اما کاملا قابل‌فهم است که چقدر از خرد و اولیات منطق، تهی‌ست؛ و چندان که گفته‌اند

    تا مرد سخن نگفته باشد
    عیب و عار‌ش نهفته باشد