• پوریا آسترکی   pooriast@

    1401/11/05 ساعت 00:03

    فکر نکنید در آمریکا نشسته‌اید و بر طبل تحریم و جنگ می‌کوبید صدایش خودتان را کر نمی‌کند.