• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1401/11/05 ساعت 06:48

    دکتر حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان یادداشتی را در سایت الجزیره انگلیسی منتشر کرد
    https://mfa.gov.ir/portal/newsview/۷۰۸۲۷۶…