• متین رمضان خواه   MatinRamezankh@

    1401/11/05 ساعت 01:00

    اینترنت برای زندگی امروز همانند هوا ضروری است. نامه #اینترنت_طبقاتی، رتبه‌بندی شهروندان را پررنگ خواهد کرد. شهروند درجه چندم، لمس تبعیض عینی و حس محرومیت نسبی نفس احساس تعلق را خواهد گرفت.