• مرتضی گلپور   mortezagolpoor@

  1401/11/04 ساعت 14:21

  از زندگانی ام گله دارد جوانی ام
  شرمنده جوانی از این زندگانی ام

  دارم هوای صحبت یاران رفته را
  یاری کن ای اجل که به یاران رسانی ام

  شهریار