• همت قلی زاده   hematqolizadeh@

    1401/11/04 ساعت 23:43

    تا مادامی که معضلی بنام یارانه پنهان انرژی وجود دارد با بحران انرژی مواجهه خواهیم شد. در همایشی در تابستان هشدار امنیت انرژی دادم!