• در جامعه عقل‌گرا و واقع‌بین، قهر سیاسی میان جناح‌ها نه تنها بی‌معناست بلکه مخرب است؛ بنابراین جا دارد با نقش‌آفرینی عناصر ریش‌سفید در هر دو جناح اصول‌گرا و اصلاح‌طلب، سلسله گفتگوهای سازنده‌ای میان عناصر میانه‌رو از هر دو جناح در کشور راه‌اندازی شود. این‌کار حتما به نفع کشور است.