• عباس عبدی   abb_abdi@

    1401/11/04 ساعت 23:41

    وجه اصلی و ظاهری اخراج اساتید از دانشگاهها سیاسی است و منتقدان را شامل می‌شود. ولی وجه پنهان آن نیز توطئه چینی و حسادت شبه استادان رانتی و کم سوادی است که حضور استادان باسواد را خار چشم خود می‌دانند.