• مرتضی گلپور   mortezagolpoor@

  1401/11/02 ساعت 16:44

  از جنگ بی‌شکوه
  احساسی اندک دارم
  اما آنچه به‌تمامی در می‌یابم
  عشقی‌ است که آرزوی همگان است.

  از کشمکش‌های دایمی
  احساسی اندک دارم
  اما آنچه به‌تمامی در می‌یابم
  آرزوی باهم بودن است.