• مرتضی گلپور   mortezagolpoor@

  1401/11/01 ساعت 21:26

  بشر از مادر ایام نمیزاد ای کاش
  تا عنان در کف تقدیر نمیداد ای کاش

  زندگی نیست که زندان مکافات است این
  کس به زندان مکافات نماناد ای کاش

  شهریار