• متین رمضان خواه   MatinRamezankh@

    1401/11/01 ساعت 13:28

    زن تاثیرگذار یعنی دختر، همسر و مادر یک مرد!
    تاریخ از تعجب انگشت به دهان خواهد شد، که در قرن ۲۱ حکمرانان کشوری چنین تعریفی را طرح کرده و برایش کنگره به راه انداخته‌اند.