• روزنامه شرق   SharghDaily@

    1401/10/29 ساعت 13:48

    مصوبه جدید شورای فرهنگی #دانشگاه_تهران درباره #حجاب

    مقیمی، رئیس دانشگاه تهران در نشست شورای دانشگاه:
    بی‌حجاب‌ها در بدو ورود و در داخل محیط دانشگاه از طریق کارت دانشجویی شناسایی خواهند شد

    در صورتی که بر سرکشی شان اصرار کنند، برایشان پرونده انضباطی شکل می‌گیرد.