• متین رمضان خواه   MatinRamezankh@

    1401/10/28 ساعت 14:15

    طرف در سال ۲۰۲۳ نگاهش به اطرافیانش بر حسب محله‌ی زندگی، میزان دارایی خانوادگی و جایگاه شغلی است!