• متین رمضان خواه   MatinRamezankh@

    1401/10/28 ساعت 20:00

    جنگ یعنی ویرانی، یعنی نابودی زندگی، یعنی آینده بی آینده، هرکس در داخل و خارج یا به زبان، یا به اقدام کاری کند که #جنگ و دفاع از آن عادی‌سازی شود، دشمن مردم و مملکت است.