• متین رمضان خواه   MatinRamezankh@

    1401/10/24 ساعت 20:26

    این خبر یک پیام روشن دارد:« نمی‌دانیم مملکت را چطور اداره کنیم».
    تعطیلی را با هدف کاهش مصرف گاز انجام داده‌اند، اما یک سوم کارکنان را ملزم به حضور دانسته‌اند.
    این وقت شب سازمان‌ها چگونه یک سوم را تعیین کنند، فردا این یک سوم در سرما کار خواهند کرد یا وسایل گرمایشی روشن می‌شود!