• متین رمضان خواه   MatinRamezankh@

    1401/10/24 ساعت 20:47

    یعنی تو اون شورای تصمیم‌گیر یک نفر که قبلا مدیر سازمانی بوده باشه و بدونه که این وقت شب کارمندان نمیتونند خودشون رو تقسیم کنند، و حتی اگر تصمیمی برای حضور گرفته شود تا یک ماه پیامد منابع انسانی و شکایت بدنبال دارد!