• متین رمضان خواه   MatinRamezankh@

    1401/10/20 ساعت 12:40

    درسته حال همه‌ی ما خوب نیست، ولی تو همین زمانه‌ی نفس‌گیر میشه با یک لبخند، گفتگوی خوب یا حتی مثبت بودن در یک جلسه‌ی کاری حال افرادی را بهتر کرد.

    پ.ن: در راه برگشت از یکی از همین جلسه‌های خوب و سازنده