• متین رمضان خواه   MatinRamezankh@

    1401/10/20 ساعت 13:44

    وضعیت طوری است که به‌جای آنکه مدیران شهری فکری به حال #ترافیک کنند، ما شهروندان برنامه‌هایمان را طوری تنظیم می‌کنیم که در ترافیک کمتری بمانیم.