• متین رمضان خواه   MatinRamezankh@

    1401/10/20 ساعت 14:19

    در مملکتی که بیش از یک قرن از جنبش‌های دموکراسی خواهانه‌اش می‌گذرد، عده‌ای کوته‌بین مسابقه تصویری گذاشته‌اند بین شاهزادگان!