• متین رمضان خواه   MatinRamezankh@

    1401/10/19 ساعت 19:42

    نیاز نیست متعهد، دلسوز، صادق، حرفه‌ای و پر تلاش باشی، آدم‌ها تو رو باور نمی‌کنند، تو حذف میشی،
    کافی‌است شخصیتی نمایشی، دروغ‌گو، پر ادعا و چاپلوس باشی، آدم‌ها تو رو باور می‌کنند، و تو عزیز درگاه میشی،

    #رمز_موفقیت