• متین رمضان خواه   MatinRamezankh@

    1401/10/17 ساعت 21:36

    #چین، #مقتدی_صدر و امروز #فیفا، خلیج همیشه فارس ایران را خلیج ع ر ب ی خوانده‌اند،
    دولت انقلابی مقتدر می‌داند که اگر این گفته‌ها، نوشته‌شود، نه تنها مدیریت داخلی که از دست رفته، بلکه اشغال سرزمین هم در پرونده‌اش ثبت می‌شود؟.