• متین رمضان خواه   MatinRamezankh@

    1401/10/17 ساعت 22:56

    #تاسیان واژه‌ای گیلکی است که هیچ مفهومی آن‌را معنا نمی‌کند،
    تاسیان یعنی تهی شدن خونه، کوچه، شهر و دل آدم‌ها از نبود کسی و دردی که ته نداره،
    امشب تاسیان …