• متین رمضان خواه   MatinRamezankh@

    1401/10/16 ساعت 14:23

    سال‌هاست مراجعی که مرجعیت نداشته‌اند، ساختارهای غیر اصیل تعیین قهرمانی را مشخص کرده‌اند، به ردیف جشنواره‌های موازی با جشنواره‌های اصلی کشور نگاه کنیم.
    در چنین ساختاری است که فردی برای خود، خودمرجعیت پوشالی قائل شده و به #قهرمان_ملی توهین می‌کند.