• روزنامه شرق   SharghDaily@

    1401/10/16 ساعت 12:37

    وزیر کشور درباره پیامک‌های تذکر #حجاب:

    دستگاه‌ها برابر وظایفشان عمل می‌کنند

    کسانی که لباس‌های ناهنجار نامناسب می‌پوشند و یا احیانا حجاب ندارند دختران ما هستند اما باید قانون را رعایت کنند
    البته تعداد این بانوان کم است‌‌