• روزنامه شرق   SharghDaily@

    1401/10/15 ساعت 16:34

    نیکزاد: موضوع #حجاب در کشور ما قانون است
    خیلی از رفتارهای که در #جامعه می‌بینیم، با آرمان‌های انقلاب همخوانی ندارد

    نائب رئیس مجلس: موضوع حجاب در کشور ما قانون است و باید قانون رعایت شود، شرط انقلابی بودن آن است که انقلابی بمانیم، مجلس انقلابی یک حقیقت و واقعیت است_ایرنا