• متین رمضان خواه   MatinRamezankh@

    1401/10/15 ساعت 18:07

    داغ دو بار زدن شما و سه روز گردن نگرفتن‌تان روح این مملکت و سرمایه‌ی اجتماعی و اعتماد مردم به حاکمیت را به افول کشاند، حداقل بر زخم زده نمک نپاشید.

    #هواپیمای_اوکراینی