• محسن برهانی   borhanimohsen1@

    1401/10/11 ساعت 20:50

    کسانی‌که در این اوضاع طرح‌های من‌درآوردی، سخیف یا غیرقانونی در خصوص #حجاب را پیشنهاد یا اجرایی می‌کنند یا جاهلند یا خائنند یا احمق.