• سید عباس صالحی   S_A_Salehi@

    1401/10/09 ساعت 18:06

    برخی از راه‌های مطرح شده در ارتباط با رعایت #حجاب، مصداق اعلای از چاله به چاه افتادن است. تجربه #گشت_ارشاد خیابانی با پیشنهادهایی که دوقطبی سازتر و مخاطره‌آمیزترند، تکرار نشود.
    در مدیریت اجرای احکام شرعی از نظر کارشناسان اجتماعی بهره‌مند شویم و از گذشته عبرت بیاموزیم.