• سید رضا قزوینی غرابی   RezaGhazwini@

    1401/10/08 ساعت 22:40

    (۴)
    فروش دلار بانک مرکزی کاهش یافت، تقاضا افزایش پیدا کرد و این موضوع قیمت دلار را افزایش داده است.