• روزنامه همشهری   hamshahrinews@

    1401/09/29 ساعت 15:07

    اختصاصی #همشهری ؛ اجرای قانون جدید #حجاب و عفاف آغاز شده است ؛ از حذف مواجهه فیزیکی، تذکر و دستگیری تا آغاز مدیریت هوشمند /جزئیات نتایج ۱۰۰جلسه و وظایف ۳۷دستگاه

    https://www.hamshahrionline.ir/news/۷۲۹۴۴۲/٪D۸٪A۷٪D۸٪AC٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪DB٪۸C-٪D۹٪۸۲٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۶-٪D۸٪AC٪D۸٪AF٪DB٪۸C٪D۸٪AF-٪D۸٪AD٪D۸٪AC٪D۸٪A۷٪D۸٪A۸-٪D۹٪۸۸-٪D۸٪B۹٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۱-٪D۸٪A۲٪D۸٪BA٪D۸٪A۷٪D۸٪B۲-٪D۸٪B۴٪D۸٪AF٪D۹٪۸۷-٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪D۸٪AA-٪D۸٪A۷٪D۸٪B۲-٪D۸٪AD٪D۸٪B۰٪D۹٪۸۱-٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۸٪D۸٪A۷٪D۸٪AC٪D۹٪۸۷٪D۹٪۸۷-٪D۹٪۸۱٪DB٪۸C٪D۸٪B۲٪DB٪۸C٪DA٪A۹٪DB٪۸C