• محمد تقی نقدعلی   Naghdeali_ir@

    1401/09/19 ساعت 08:12

    تمام عناصر مادی، معنوی و قانونی جرم محاربه درخصوص معدوم شکاری از نظر ادله شرعی اعم از آیه و روایات مربوطه و فتاوای فقهاء از شیخ طوسی تاکنون، و قانون مجازات اسلامی محقق است و تشکیک در این زمینه یا از سر جهل است یا غرض سوء
    #محسن_شکاری #محاربه