• انسانهایی که در عرصه سازندگی #ایران عزیز مجاهدانه کار کردند نامشان در تاریخ ثبت خواهد شد و یاد آنها فراموش نخواهند شد.
    سردار #رستم_قاسمی یکی از آنها بود …

    رحمت خدا بر ایشان