• حسین امیرعبداللهیان   Amirabdolahian@

    1401/09/18 ساعت 14:17

    مقابله با ترور، خشونت و نفرت‌پراکنی از مسئولیت‌های صریح بین المللی است. آلمان قلمرو و امنیت خود را در این موارد خط قرمز می‌داند، اما به‌روش ابزاری این پدیده‌های شوم را در ایران ترغیب کرده و مبارزه مشروع ما علیه آن‌ها را ریاکارانه تقبیح می‌کند.