• مرتضی گلپور   mortezagolpoor@

    1401/08/28 ساعت 19:50

    کشاورز طبسی:
    هیچ کاری در دنیا به سختی مملکت‌داری نیست. برای مملکت‌داری باید از آدم‌هایی استفاده کرد که با تجربه و با شهامت باشند.