• مرتضی گلپور   mortezagolpoor@

    1401/08/22 ساعت 09:40

    خطابه وحید جلیلی که وقایع اخیر را به جدال تاریخی غربگرایی و ایرانگرایی ربط داد، شورانگیز بود،اما یک ایراد داشت:درکش از تاریخ نادرست است.
    قتل امیرکبیر کار جریان غربگرا نبود، امیرکبیر را ناصرالدین‌شاه ضدمدرنیسم و تجدد کشت، چون می‌خواست قدرت شاه را محدود و مشروط و دولت باکیفیت بسازد