• مرتضی گلپور   mortezagolpoor@

    1401/08/20 ساعت 11:47

    دکتر احمد میدری نوشته بود که به همراه مرحوم دکتر رضا قلی به این باور رسیده بودند که مساله توسعه‌نیافتگی ایران، فقدان امنیت است.
    به باور من دانشجو، مساله امنیت،عمومی است، یعنی علاوه بر جامعه، حاکمیت نیز، هم از نیروهای درون و هم قدرت‌های بیرون احساس ناامنی داشته؛ از قاجار تا امروز.