• مرتضی گلپور   mortezagolpoor@

    1401/08/14 ساعت 10:20

    فارغ از اینکه ادعا علیه شرکت میهن درست باشه یا نه، این ویدئو یعنی فروش شرکت بسیار کم شده و کاهش فروش، یعنی ما با یک جامعه به شدت قوی، پویا و به شدت فعال مواجه هستیم که دست از کنشگری بر نمی‌داره.