• مرتضی گلپور   mortezagolpoor@

    1401/08/09 ساعت 13:57

    به عنوان یک دانشجوی علوم انسانی، به نظرم یک درس مهم علوم انسانی مفهوم «دیگری» است. کسی که علوم انسانی خونده باشه و پذیرش حقوق «دیگری»اش در او درونی نشده باشه، متوجه چیستی و ماهیت علوم انسانی نشده.