• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1401/08/02 ساعت 12:50

    کنعانی: امریکا باید بداند، #جمهوری_اسلامی_ایران کشور مقتدری است و با تحریک و تهدید وادار به دادن امتیاز نمی‌شود
    #ایران متعهد به برجام است، مشروط بر اینکه طرف آمریکایی هم بر شروط برجام پایبند بماند. پیام واضح است: تعهد در مقابل تعهد.