• محمد امینی رعیا   aminiroaya@

    1401/07/22 ساعت 19:23

    این عکس وصف خوبی از حال امثال من در نسبت با #جمهوری_اسلامی_ایران است. حتی اگر جای باران، گلوله هم ببارد، سینه ما جای چتر، سپر میشود. اما همزمان، عمیقا نگران هستیم از آنچه میشود اسمش را «ناکارآمدی حکمرانی» گذاشت؛ برای تغییر و تحول هم تا جایی که رمق داریم تلاش میکنیم و امیدواریم.