• متین رمضان خواه   MatinRamezankh@

    1401/07/02 ساعت 11:57

    #حاکمیت راه همیشه‌ی خود را می‌رود: فشار حداکثری، اما ذات این اعتراض متفاوت است. شروع اعتراض نه سیاسی بوده ونه اقتصادی.
    زندگی‌ای بوده که چندین دهه از زنان این سرزمین دریغ شده. دختران کف خیابان نه فقط آرزوهای کوچک خودشان که زندگی نکرده‌ی مادران و مادربزرگ‌هایشان را فریاد می‌زنند.