• عباس عبدی   abb_abdi@

    1401/07/02 ساعت 10:42

    صدا و سیما خواست در باره گشت ارشاد و #مهسا_امینی گفتگو بگذارد. سه ایراد داشت.
    - دیر هنگام است
    - موقتی وگذرا است
    - گفتگو نیست، مجادله است