• محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1401/07/02 ساعت 15:04

  شاخصهای احتمالی رویکردجدیدافغانی دهلی:
  -امنیت محوربودن؛
  -حفظ ایده تعامل باقدرت حاکم درکابل؛
  -تاکیدبرمحدودو محاسبه پذیربودن این تعامل؛
  -باوربه اینکه طالبان درهرشرایطی درآینده یکی از سهامداران قدرت هستند؛
  -ممانعت ازدست بالای دوکشور هدف در افغانستان؛
  -توجه به اختلافات داخلی طالبان.